انواع محصولات قیری

  • قیرهای دمیده

    قیرهای دمیده در فرآیندی حاصل از واكنش در وكیوم باتوم (VB) و هوا در راكتورهای واحد قیر سازی تولید و با توجه به كنترل شرایط فرآیندی، در گریدهای مختلفی تولید می‌شوند.

آنالیز

آنالیز

 

  • قیرهای امولسیونی

    این فرآورده از اختلاط قیر و فاز آبی جهت مصارف گوناگون اعم از تك كت، پرایم كت، آسفالت سرد و ترمیم آسفالت تولید می شود كه در سه دسته بندی كاتیونیك، آنیونیك و خنثی بسته به نوع مصالح سنگی تقسیم بندی می شود كه با توجه به سرعت دوفاز شدن مخلوط، به چهار گروه سریع شكن، تند شكن، كند شكن و دیر شكن طبقه بندی می شود. این فرآورده مطابق با الزامات محیط زیست بوده و جایگزین مناسبی برای قیر های محلول می باشد.

آنالیز

 

  • قیرهای محلول

    این فرآورده از اختلاط قیر با حلال نفتی تولید شده و جهت مصارف تك كت و پرایم كت در راهسازی استفاده و با توجه به نوع حلال مصرفی به سه دسته تند شكن (قیر و بنزین)، كند شكن (قیر و نفت سفید) و دیر شكن (قیر و گازوئیل) تقسیم بندی می‌شود.

آنالیز