محصولات بوشهر:          Bushehr's Products

 • گازوئیل                           Gas Oil
 • هیدروکربن سبک (نفتا)         (Light Hydrocarbon (Naphtha
 • نفت سفید                       Kerosene
 • نفت کوره (مازوت)             (Fuel Oil (Mazut
 • روغن پایه                      (Base Oil (SN 150–SN 500 
 • روغن تصفیه دوم

 

 محصولات جلفا:          Jolfa's Products

 • هیدروکربن سبک A92 سالانه 15000 تن
 • هیدروکربن سنگین سالانه 27000 تن
 • نفت کوره سالانه 18000 تن
 • بالابرنده اکتان سوخت سالانه 18000تن
 • هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ سالانه 35000 تن