در سایت جلفا با وجود ظرفیت 12 هزار متر مکعب حجم مخازن و موقعیت این مجتمع به دلیل قرار داشتن در منطقه آزاد ارس و همجواری با جمهوری نخجوان و کشورهای ارمنستان، ترکیه و عراق و اتصال آن به خط آهن آسیای میانه و اروپا نیز می تواند جهت ترانزیت و ذخیره سازی و بارگیری محصولات و فرآورده های نفتی مورد استفاده قرارد گیرد.